ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 
                                                                   VIAPRESS.BE 


Deze Algemene verkoopsvoorwaarden regelen de verkoop van periodieke bladen op de websitehttp://www.viapress.be 

De website www.viapress.be wordt uitgegeven door de onderneming van Frans recht Viapresse.com, een naamloze vennootschap met een kapitaal van 280.000 euro, met hoofdzetel te 7 impasse Marie Blanche 75018 Parijs (FRANKRIJK), ingeschreven in het Handels- en Ondernemingsregister van Parijs onder het nummer 415 280 627. 

De verkoopovereenkomsten via de website www.viapress.be worden afgesloten tussen de klant en de onderneming van Belgisch recht AMP, een naamloze vennootschap te Lenniksebaan 451, 1070 Brussel (BELGIË), ingeschreven in het register van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0403.482.188. 

ARTIKEL 1 - PRIJZEN 

1.1 - De prijzen van onze producten worden uitgedrukt in euro, inclusief btw. De deelname in de verwerkings- en verzendingskosten is inbegrepen voor de abonnementen. 
1.2 – In het geval van een bestelling naar een ander land dan België wordt de klant beschouwd als de invoerder van het/de bestelde product(en). Voor alle producten verzonden buiten de Europese Unie wordt de prijs automatisch zonder btw berekend op de factuur. Douanerechten of andere streekgebonden taksen of invoerrechten of staatsbelastingen zijn mogelijk opvorderbaar. Deze rechten en bedragen behoren niet tot de bevoegdheid van AMP. Ze zijn voor rekening van de klant en zijn volledig zijn verantwoordelijkheid, zowel wat betreft aangiften als betalingen aan de bevoegde overheden en/of instellingen van zijn land. AMP raadt zijn klanten aan zich hierover te informeren bij hun respectieve overheden. 
1.3 - Alle bestellingen zijn betaalbaar in euro, ongeacht hun herkomst. 
1.4 - AMP behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. De producten worden echter gefactureerd op basis van de tarieven die geldig zijn op het moment dat de bestellingen worden geregistreerd, onder voorbehoud van beschikbaarheid. De producten blijven eigendom van AMP tot de prijs volledig werd betaald. 
1.5 - De lopende promoties zijn niet onderling cumuleerbaar: promocodes, aankoopbon of speciale korting. Als de klant een promocode heeft, vergelijkt AMP zijn korting met de lopende promotie en krijgt de klant de grootste korting. De kortingbonnen kunnen niet worden ingeruild tegen hun geldelijke waarde of gedeeltelijk of volledig worden terugbetaald. De promocodes zijn slechts een beperkte tijd geldig. Na de aangegeven termijn is uw korting definitief verloren. De promocodes zijn enkel geldig voor abonnementen van bepaalde duur. 

ARTIKEL 2 - BESTELLING 

De bestellingen gebeuren op het internet, op de website http://www.viapress.be

ARTIKEL 3 - BEVESTIGING 

Door na de bestelling op 'Bevestigen' te klikken, verklaart de klant deze volledig en zonder voorbehoud te aanvaarden, net als deze Algemene verkoopsvoorwaarden. 
De gegevens geregistreerd door AMP vormen het bewijs van alle transacties tussen AMP en zijn klanten. 
 De gegevens geregistreerd door het betalingssysteem vormen het bewijs van de financiële transacties. AMP bevestigt de aanvaarding van de bestelling op het e-mailadres dat de klant meedeelde. AMP behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een klant te annuleren als er sprake is van een geschil met betrekking tot een vorige bestelling. 

ARTIKEL 4 - BESCHIKBAARHEID 

De producten van AMP worden aangeboden voor zover de voorraad strekt. De aanbiedingen zijn geldig onder voorbehoud van beschikbaarheid bij de uitgever. In het geval van onbeschikbaarheid van een product na plaatsing van de bestelling van de klant brengt AMP de klant daarvan zo snel mogelijk op de hoogte via e-mail of bij gebrek daaraan per post. De klant kan de annulering of omruiling van zijn bestelling aanvragen door te schrijven naar: 
- e-mailadres: info@viapress.be 
- post: AMP - viapress.be – Lenniksebaan 451,1070 Brussel (België) 

De geschenken inbegrepen in de abonnementen zijn enkel geldig voor België. 

ARTIKEL 5 - LEVERING 

De producten worden geleverd op het leveringsadres dat de klant opgaf tijdens de bestelprocedure. 

De ontvangsttermijn bedraagt: 

- Voor dag- en weekbladen: 2 tot 3 weken na betaling – Maximumtermijn: 5 weken. 
- Voor maandbladen: 4 tot 6 weken na betaling – Maximumtermijn: 10 weken. 
- Voor driemaandelijkse bladen: 4 tot 12 weken na betaling – Maximumtermijn: 14 weken. 

Deze termijnen komen overeen met de termijnen voor verwerking door de uitgevers, de voorsortering en de verzending per post binnen (of naar) België. Na die maximumtermijn kan de klant de annulering en terugbetaling van zijn aankoop eisen. 

Eenmaal het abonnement is opgestart, worden de tijdschriften op gezette tijden verzonden op de datum van hun verschijning. 

ARTIKEL 6 - BEVEILIGING 

De website www.viapress.be is uitgerust met een beveiligingssysteem: 
Naast het SSL-encryptieprotocol dat Viapresse.com invoerde, werd alles ook versterkt met storings- en encryptieprocedés om alle gevoelige gegevens met betrekking tot de betalingswijzen zo doeltreffend mogelijk te beschermen. 

ARTIKEL 7 - TEVREDEN OF GELD TERUG 

7.1 - De klant beschikt over een termijn van 14 dagen vanaf de datum van zijn bestelling om deze te annuleren en een terugbetaling te vragen. 
7.2 - Terugbetalingen worden uitgevoerd binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van de aanvraag. De terugbetaling gebeurt naar keuze van AMP via een storting op de bankrekening van de klant op naam van de klant die de bestelling plaatste op het factureringsadres. 
7.3 - Zendingen onder rembours worden niet aanvaard, ongeacht de reden. 
7.4 – In het geval van een gekoppelde aankoop van een papieren abonnement + een digitaal abonnement, leidt de annulatie tot de stopzetting van het papieren en digitale abonnement. Het is onmogelijk om enkel de papieren versie terug te betalen. 

ARTIKEL 8 - Gegarandeerd de laagste prijs 

8.1 - Als de klant binnen de 30 dagen na zijn aankoop elders een vergelijkbaar, maar goedkoper aanbod en service vindt, dan betaalt AMP hem het verschil terug. 
8.2 - AMP verbindt zich ertoe het prijsverschil terug te betalen aan de klant die dit zou vaststellen binnen de 30 dagen volgend op zijn aankoop op www.viapress.be onder de volgende voorwaarden: op zijn schriftelijk verzoek, vergezeld van een rechtsgeldig bewijsstuk dat het voorwerp van de vergelijking aanduidt. De prijs moet gelden voor een identiek product dat onder dezelfde voorwaarden wordt aangeboden, en dan vooral wat de service betreft. 

ARTIKEL 9 - KLANTENDIENST 

Voor informatie of vragen kunt u steeds terecht bij de klantendienst van AMP: 
Per telefoon: +32 (0) 2 556 41 40, van 8u tot 16.30u van maandag tot vrijdag 
Voor informatie of vragen kunt u steeds terecht bij de klantendienst van AMP: 
-Via de post: AMP - viapress.be – Lenniksebaan 451, 1070 Brussel (België) 
- Via e-mail: info@viapress.be 

ARTIKEL 11 - INTELLECTUELE EIGENDOM 

Alle teksten, commentaren, tijdschriften, illustraties en afbeeldingen op de website www.viapress.be zijn voorbehouden door middel van auteursrecht alsook wat betreft de intellectuele eigendom, en dit voor de hele wereld. Om die reden is enkel een privégebruik onder voorbehoud van verschillende en zelfs meer beperkende bepalingen, toepasbaar op de website www.viapress.be, toegestaan. Elk ander gebruik kan worden beschouwd als vervalsing en is strafbaar, behoudens voorafgaande toestemming van Viapresse.com. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de catalogus van de website www.viapress.be is ten strengste verboden. 

ARTIKEL 11 - AANSPRAKELIJKHEID 

De aangeboden tijdschriften stemmen overeen met de geldende Belgische wetgeving. Noch de aansprakelijkheid van AMP, noch die van Viapresse.com kan worden ingeroepen in het geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar de tijdschriften worden geleverd (verbod op een titel...). Het is de verantwoordelijkheid van de klant om bij de plaatselijke overheid na te gaan of hij de tijdschriften die hij wilt bestellen wel mag invoeren of gebruiken. De foto’s en teksten in de aangeboden tijdschriften zijn niet contractueel. Noch AMP, noch Viapresse.com is dus aansprakelijk in het geval van een fout in een van deze foto’s of teksten. AMP kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de niet-uitvoering van het afgesloten contract in het geval van een voorraadtekort of de onbeschikbaarheid van het product, overmacht, een storing of totale of gedeeltelijke staking van met name de postdiensten en de vervoers- en/of communicatiemiddelen, een overstroming of brand. 
 Noch AMP, noch Viapresse.com is verantwoordelijk voor indirecte schade ten gevolge van het voorgaande, exploitatieverlies, verlies van winst, schade of kosten. 

ARTIKEL 12 - TOEPASBAAR RECHT - GESCHILLEN 

Deze Algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetten. 

In het geval van een geschil over de interpretatie of uitvoering van deze Algemene verkoopsvoorwaarden zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd. 

ARTIKEL 13 - PERSOONLIJKE INFORMATIE 

De persoonlijke informatie die de klant AMP en/of Viapresse.com meedeelt, is onontbeerlijk voor de verwerking van zijn bestelling en wordt meegedeeld aan de uitgever die instaat voor zijn abonnement. In toepassing van de wet en de Belgische wet van 5 december 1992 beschikt de klant over het recht deze informatie in te kijken en te verbeteren door zich naar keuze te richten tot: 

- het e-mailadres :info@viapress.be 
- de hoofdzetel per brief: AMP - viapress.be – Lenniksebaan 451, 1070 Brussel (België) 

Het is mogelijk dat de klant via de website www.viapress.be voorstellen van andere ondernemingen ontvangt. Als hij dat niet wilt, volstaat een schriftelijk verzoek gericht aan AMP - viapress.be – Lenniksebaan 451, 1070 Brussel (België) of via e-mail aan info@viapress.be